OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

Palabres entamaes na lletra

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ta

tb

tc

td

te

tf

tg

th

ti

tj

tk

tl

tm

tn

to

tp

tq

tr

ts

tt

tu

tv

tw

tx

ty

tz

- alverbiu
tabacu - sustantivu masculín
tabaculos - sustantivu masculín
tabal - sustantivu masculín
tabán - sustantivu masculín
tabaniar - verbu
tabanu - sustantivu masculín
tábanu - sustantivu masculín
tabaquera - sustantivu femenín
tabaqueru - sustantivu masculín
tabaqueru - axetivu
tabaquiar - verbu
tabaquismu - sustantivu masculín
tabardu - sustantivu masculín
tabasa - sustantivu femenín
tabasar - verbu
tabasoria - sustantivu femenín
tabasu - sustantivu masculín
tabaxeru - sustantivu masculín
tabayal - sustantivu masculín
tabayón - sustantivu masculín
tabaza - sustantivu femenín
tabernáculu - sustantivu
tabernera - sustantivu femenín
taberneru - sustantivu masculín
tabicar - verbu
tabierna - sustantivu femenín
tabique - sustantivu masculín
tabiquera - sustantivu femenín
tabiqueru - sustantivu masculín
tabiscar - verbu
tabla - sustantivu femenín
tablada - sustantivu femenín
tablar - verbu
tabláu - sustantivu masculín
tablera - sustantivu femenín
tableru - sustantivu masculín
tableta - sustantivu femenín
tablizu - axetivu
tablón - sustantivu masculín
tablu - sustantivu masculín
tablucu - sustantivu masculín
tabú - sustantivu masculín
tabulador - sustantivu masculín
tabular - verbu
taburdiu - sustantivu masculín
taburete - sustantivu masculín
tacada - sustantivu femenín
tacañu - axetivu
tacatá - interxección
tacáu - sustantivu masculín
tacaxu - sustantivu masculín
tacha - sustantivu femenín
tachadura - sustantivu femenín
tachar - verbu
tachón - sustantivu masculín
tachonazu - sustantivu masculín
tachuela - sustantivu femenín
tacina - sustantivu femenín
tácitu - axetivu
tacómetru - sustantivu masculín
tacón - sustantivu masculín
taconar - verbu
taconéu - sustantivu masculín
taconiar - verbu
táctica - sustantivu femenín
tácticu - axetivu
tácticu - sustantivu masculín
táctil - axetivu
tactu - sustantivu masculín
tacu - sustantivu masculín
tacuxu - sustantivu masculín
tadonxera - sustantivu femenín
tafarada - sustantivu femenín
tafaríu - sustantivu masculín
tafarriellu - sustantivu masculín
tafetán - sustantivu masculín
tafor - sustantivu masculín
taforru - sustantivu masculín
tafu - sustantivu masculín
tafuécanu - sustantivu masculín
tafuñar - verbu
tafuñu - axetivu
tafura - sustantivu femenín
tafuril - axetivu
tafuriu - axetivu
tafurriu - axetivu
tafuru - sustantivu masculín
tagalu - sustantivu masculín
tagalu - axetivu
tagañir - verbu
tagañíu - sustantivu masculín
tagayu - sustantivu masculín
tahitianu - axetivu
tahitianu - sustantivu masculín
tai - axetivu
tai - sustantivu masculín
taifa - sustantivu femenín
taiga - sustantivu femenín
tailandés - axetivu
tailandés - sustantivu masculín
taiwanés - axetivu
tal - axetivu
tala - sustantivu femenín
talabardu - axetivu
taladoria - sustantivu femenín
taladradera - sustantivu femenín
taladradoria - sustantivu femenín
taladrar - verbu
taladráu - axetivu
taladrera - sustantivu femenín
taladroria - sustantivu femenín
táladru - sustantivu masculín
taladrúa - sustantivu femenín
talaina - sustantivu femenín
talambera - sustantivu femenín
talamente - alverbiu
talamera - sustantivu femenín
talameru - sustantivu masculín
talamingona - sustantivu femenín
tálamu - sustantivu masculín
talamurniu - axetivu
talanca - sustantivu femenín
talandoria - sustantivu femenín
talandoriu - axetivu
talanguera - sustantivu femenín
talangueru - axetivu
talangueru - sustantivu masculín
talanquera - sustantivu femenín
talantar - verbu
talante - sustantivu masculín
talar - axetivu
talasocracia - sustantivu femenín
talasónimu - sustantivu
talasoterapia - sustantivu femenín
talaxa - sustantivu femenín
talaya - sustantivu femenín
talayón - axetivu
talcosu - axetivu
talcu - sustantivu masculín
talega - sustantivu femenín
talegada - sustantivu femenín
talegáu - sustantivu masculín
talegón - sustantivu masculín
talegu - sustantivu masculín
talentosu - axetivu
talentu - sustantivu masculín
talerúa - sustantivu femenín
taleruela - sustantivu femenín
taleruelu - sustantivu masculín
taliar - verbu
talibán - sustantivu masculín
talibán - axetivu
talismán - sustantivu
taliu - sustantivu masculín
talla - sustantivu femenín
tallar - verbu
talláu - axetivu
tallecer - verbu
taller - sustantivu masculín
tallera - sustantivu femenín
tallerera - sustantivu femenín
tallereru - sustantivu masculín
tallu - sustantivu masculín
talludar - verbu
talludu - axetivu
talmúdicu - axetivu
talofita - sustantivu femenín
talombeca - sustantivu femenín
talombecar - verbu
talón - axetivu
talón - sustantivu masculín
talu - sustantivu masculín
taluxa - sustantivu femenín
tam - interxección
tamangu - axetivu
tamañu - sustantivu masculín
tamargu - sustantivu masculín
tamarguera - sustantivu femenín
tamarindu - sustantivu masculín
tamarís - sustantivu masculín
tamba - sustantivu femenín
tambarón - axetivu
tambarrascada - sustantivu femenín
tambasca - sustantivu femenín
tambascada - sustantivu femenín
tambascazu - sustantivu masculín
tambascu - axetivu
tambochu - axetivu
tambor - sustantivu masculín
tamboráu - sustantivu masculín
tamboreru - axetivu
tamborete - sustantivu masculín
tamboriar - verbu
tamboril - sustantivu masculín
tamborilar - verbu
tamborilera - sustantivu femenín
tamborileru - sustantivu masculín
tamborileru - axetivu
tamboritera - sustantivu femenín
tamboriteru - sustantivu masculín
tamboriteru - axetivu
tamburriar - verbu
tamburrión - sustantivu masculín
tamezanu - axetivu
tamién - alverbiu
tamil - axetivu
tamil - sustantivu masculín
tamizu - sustantivu masculín
tamón - parte de locución
tamona - parte de locución
tamoniegu - axetivu
tampanu - sustantivu masculín
tampoco - alverbiu
tampón - sustantivu masculín
tamponar - verbu
tamungu - sustantivu masculín
tan - ADVAPOC
tanada - sustantivu femenín
tañadera - sustantivu femenín
tanca - sustantivu femenín
tancada - sustantivu femenín
tancáu - sustantivu masculín
tanda - sustantivu femenín
tande - sustantivu masculín
tándem - sustantivu masculín
tandoria - sustantivu femenín
tandorión - axetivu
tandoscu - axetivu
tañedura - sustantivu femenín
tañer - verbu
tanga - sustantivu femenín
tángala - sustantivu femenín
tangaña - sustantivu femenín
tángana - sustantivu femenín
tanganada - sustantivu femenín
tanganáu - sustantivu masculín
tánganu - sustantivu masculín
tangañu - sustantivu masculín
tángara - sustantivu femenín
tangarada - sustantivu femenín
tangartazu - sustantivu masculín
tangarte - sustantivu masculín
tángole-mángole - interxección
tangonera - sustantivu femenín
tangu - sustantivu masculín
tangüeñu - sustantivu masculín
tangueru - axetivu
tangueru - sustantivu masculín
tanguir - verbu
taniga - sustantivu femenín
tañimientu - sustantivu masculín
tañín - axetivu
tanín - sustantivu masculín
tanina - alverbiu
tanoxu - sustantivu masculín
tanque - sustantivu masculín
tanqueráu - sustantivu masculín
tanquéu - sustantivu masculín
tantaliu - sustantivu masculín
tantarantaina - sustantivu femenín
tantarantán - sustantivu masculín
tantes - sustantivu femenín
tantéu - sustantivu masculín
tantiadura - sustantivu femenín
tantiar - verbu
tantiguar - verbu
tanto - alverbiu
tantu - sustantivu masculín
tantu - axetivu
tantullu - sustantivu masculín
tanxencial - axetivu
tanxente - sustantivu femenín
tanxente - axetivu
tanxer - verbu
tanxible - axetivu
tanxíu - sustantivu masculín
tanza - sustantivu femenín
tanzanianu - axetivu
tanzanu - axetivu
tanzoria - sustantivu femenín
taoísmu - sustantivu masculín
taoísta - axetivu
tapa - sustantivu femenín
tapaboques - sustantivu masculín
tapacón - sustantivu masculín
tapaculos - sustantivu masculín
tapadera - sustantivu femenín
tapaderu - sustantivu masculín
tapadoria - sustantivu femenín
tapadura - sustantivu femenín
tapar - verbu
tapasadoria - sustantivu femenín
tapecer - verbu
tapecíu - axetivu
tapete - sustantivu masculín
tapia - sustantivu femenín
tapiar - verbu
tapiáu - axetivu
tapicar - verbu
tapicera - sustantivu femenín
tapicería - sustantivu femenín
tapiceru - sustantivu masculín
tapiegu - axetivu
tapín - sustantivu masculín
tapinada - sustantivu femenín
tapinar - verbu
tapinazu - sustantivu masculín
tapinera - sustantivu femenín
tapineru - sustantivu masculín
tapioca - sustantivu femenín
tapión - sustantivu masculín
tapir - sustantivu masculín
tapíu - sustantivu masculín
tapiz - sustantivu masculín
tapizar - verbu
tapizáu - axetivu
tapón - sustantivu masculín
taponada - sustantivu femenín
taponar - verbu
tapoxu - axetivu
tapuxu - sustantivu masculín
taquera - sustantivu femenín
taqueral - sustantivu masculín
taquiar - verbu
taquicardia - sustantivu femenín
taquígrafa - sustantivu femenín
taquigrafía - sustantivu femenín
taquigrafiar - verbu
taquigráficu - axetivu
taquígrafu - sustantivu masculín
taquiláu - sustantivu masculín
taquilla - sustantivu femenín
taquillera - sustantivu femenín
taquilleru - sustantivu masculín
taquín - sustantivu masculín
tar - verbu
tara - sustantivu femenín
taraballu - sustantivu masculín
tarabatar - verbu
tarabayón - sustantivu masculín
tarabazar - verbu
tarabazón - sustantivu masculín
tarabellar - verbu
tarabellón - axetivu
tarabellón - sustantivu masculín
tarabica - sustantivu femenín
tarabicar - verbu
tarabicu - sustantivu masculín
tarabicu - axetivu
tarabiella - sustantivu femenín
tarabiellu - sustantivu masculín
tarabina - sustantivu femenín
tarabucu - sustantivu masculín
taracal - sustantivu masculín
taracón - sustantivu masculín
taraconazu - sustantivu masculín
taracu - sustantivu masculín
taragañada - sustantivu femenín
taragañar - verbu
taragañatu - sustantivu masculín
taragañazu - sustantivu masculín
taragañón - axetivu
taragañu - sustantivu masculín
taragazu - sustantivu masculín
taragüela - sustantivu femenín
taragüelu - sustantivu masculín
taragüezu - sustantivu masculín
taraguyu - sustantivu masculín
taramacu - sustantivu masculín
taramallu - sustantivu masculín
taramascu - sustantivu masculín
tarambaina - axetivu
tarambán - axetivu
tarambáu - axetivu
tarambeca - sustantivu femenín
tarambecar - verbu
tarambica - sustantivu femenín
tarambicar - verbu
tarambicón - sustantivu masculín
tarambicu - sustantivu masculín
tarambicu - axetivu
tarambiecu - axetivu
tarambullu - sustantivu masculín
taramellar - verbu
taramiellu - sustantivu masculín
taraminga - sustantivu femenín
taramingar - verbu
taramingón - axetivu
taramingu - sustantivu masculín
taraminguera - sustantivu femenín
taramingueru - sustantivu masculín
taraminguexu - sustantivu masculín
táramu - sustantivu masculín
taramudu - axetivu
taramuezu - sustantivu masculín
taramullu - sustantivu masculín
taramundés - axetivu
taranca - sustantivu femenín
taranciu - axetivu
tarancu - sustantivu masculín
tarandangu - sustantivu masculín
tarandines - parte de locución
taranga - sustantivu femenín
tarangada - sustantivu femenín
tarangu - sustantivu masculín
tarangüezu - sustantivu masculín
tarangullu - sustantivu masculín
taranguyu - sustantivu masculín
tarañón - sustantivu masculín
tarantada - sustantivu femenín
tarantán - sustantivu masculín
tarantana - sustantivu femenín
tarantanada - sustantivu femenín
tarantela - sustantivu femenín
tarantiellu - sustantivu masculín
tarantines - parte de locución
tarantoria - sustantivu femenín
tarantu - axetivu
tarántula - sustantivu femenín
tarañuelu - parte de locución
tarapiella - sustantivu femenín
tarar - verbu
tarará - interxección
tararexar - verbu
tararí - interxección
tararí-tarará - interxección
tarariar - verbu
tararira - sustantivu femenín
tarasca - sustantivu femenín
tarascada - sustantivu femenín
tarascu - axetivu
taraxingar - verbu
taraza - sustantivu femenín
tarazal - parte de locución
tarazamientu - sustantivu masculín
tarazar - verbu
tarazáu - axetivu
tarazón - sustantivu masculín
tarazonada - sustantivu femenín
tarazu - sustantivu masculín
tarazudu - axetivu
tarbonera - sustantivu femenín
tarda - sustantivu femenín
tardada - sustantivu femenín
tardanza - sustantivu femenín
tardar - verbu
tarde - sustantivu femenín
tarde - alverbiu
tardiada - sustantivu femenín
tardica - sustantivu femenín
tardiegu - axetivu
tardién - axetivu
tardígradu - sustantivu masculín
tardígradu - axetivu
tardina - sustantivu femenín
tardiquina - sustantivu femenín
tardíu - axetivu
tardíu - sustantivu masculín
tardón - axetivu
tardusca - sustantivu femenín
tarecu - sustantivu masculín
taregáu - sustantivu masculín
taresta - sustantivu femenín
tari - interxección
tariegu - sustantivu masculín
tarifa - sustantivu femenín
tarifar - verbu
tarigüela - sustantivu femenín
tarima - sustantivu femenín
tarín - sustantivu masculín
tariosu - axetivu
tariscu - parte de locución
tarmada - sustantivu femenín
tarmeru - sustantivu masculín
tarmiar - verbu
tarmión - axetivu
tarmu - sustantivu masculín
tarniegu - axetivu
tarnín - axetivu
taró - sustantivu masculín
tarocu - sustantivu masculín
tarolu - axetivu
tarozu - sustantivu masculín
tarra - sustantivu femenín
tarrafa - sustantivu femenín
tarrafín - sustantivu masculín
tarragonés - axetivu
tarragu - sustantivu masculín
tarral - sustantivu masculín
tarrala - sustantivu femenín
tarralina - sustantivu femenín
tarrambascada - sustantivu femenín
tarranca - sustantivu femenín
tarrancha - sustantivu femenín
tarranchadura - sustantivu femenín
tarranchar - verbu
tarrañuela - sustantivu femenín
tarrata - sustantivu femenín
tarraxíu - axetivu
tarrecer - verbu
tarrecible - axetivu
tarrecimientu - sustantivu masculín
tarrén - sustantivu masculín
tarreña - sustantivu femenín
tarreñada - sustantivu femenín
tarreñáu - sustantivu masculín
tarreñera - sustantivu femenín
tarreñeru - sustantivu masculín
tarreñón - sustantivu masculín
tarreñu - sustantivu masculín
tarricón - sustantivu masculín
tarriellu - sustantivu masculín
tarrón - sustantivu masculín
tarronazu - sustantivu masculín
tarroneru - axetivu
tarronudu - axetivu
tarru - sustantivu masculín
tarrucar - verbu
tarruscar - verbu
tarsia - sustantivu femenín
tarsu - sustantivu masculín
tarta - sustantivu femenín
tartabeyar - verbu
tartabeyu - axetivu
tártagu - sustantivu masculín
tartagueru - axetivu
tartaleru - sustantivu masculín
tartalexar - verbu
tartalexu - axetivu
tartamiellu - axetivu
tartáricu - axetivu
tártaru - axetivu
tártaru - sustantivu masculín
tartaxear - verbu
tartayar - verbu
tartayu - axetivu
tartera - sustantivu femenín
tarterada - sustantivu femenín
tarteres - interxección
tartésicu - axetivu
tartesiu - axetivu
tartexar - verbu
tartexu - axetivu
tartir - verbu
tartulla - sustantivu femenín
tartullu - sustantivu masculín
taru - sustantivu masculín
taruca - sustantivu femenín
tarucada - sustantivu femenín
tarucu - sustantivu masculín
taruquera - parte de locución
taruyu - sustantivu masculín
tarxeta - sustantivu femenín
tas - parte de locución
tasa - sustantivu femenín
tasación - sustantivu femenín
tasador - sustantivu masculín
tasadora - sustantivu femenín
tasar - verbu
tasca - sustantivu femenín
tascamientu - sustantivu masculín
tascar - verbu
tascu - sustantivu masculín
tascuxar - verbu
tascuxir - verbu
tasmiar - verbu
taste - sustantivu masculín
tastiador - axetivu
tastiadura - sustantivu femenín
tastiar - verbu
tastu - sustantivu masculín
tatabeyu - axetivu
tataramellar - verbu
tatarexar - verbu
tatarexu - axetivu
tatás - parte de locución
tatexamientu - sustantivu
tatexar - verbu
tatexu - axetivu
tatu - axetivu
tatuador - sustantivu
tatuadora - sustantivu
tatuar - verbu
tatuax - sustantivu masculín
tatuaxe - sustantivu masculín
tau - sustantivu femenín
taulón - axetivu
taumaturga - sustantivu femenín
taumaturgu - sustantivu masculín
taumaturxa - sustantivu femenín
taumatúrxicu - axetivu
taurete - sustantivu masculín
taurín - axetivu
tauromaquia - sustantivu femenín
táutica - sustantivu femenín
táuticu - sustantivu masculín
táuticu - axetivu
táutil - axetivu
tautoloxía - sustantivu femenín
tautolóxicu - axetivu
tautu - sustantivu masculín
taxativu - axetivu
taxi - sustantivu masculín
taxidermia - sustantivu femenín
taxidérmicu - axetivu
taxidermista - sustantivu femenín
taxidermista - sustantivu masculín
taxímetru - sustantivu masculín
taxiquistanín - axetivu
taxista - sustantivu masculín
taxista - sustantivu femenín
taxón - sustantivu masculín
taxónoma - sustantivu femenín
taxonomía - sustantivu femenín
taxonómicu - axetivu
taxónomu - sustantivu masculín
taya - sustantivu femenín
tayada - sustantivu femenín
tayadera - sustantivu femenín
tayaderu - sustantivu masculín
tayador - sustantivu masculín
tayador - axetivu
tayadura - sustantivu femenín
tayameriendes - sustantivu masculín
tayamientu - sustantivu masculín
tayar - verbu
tayazu - sustantivu masculín
tayecer - verbu
tayecimientu - sustantivu masculín
tayella - sustantivu femenín
tayerada - sustantivu femenín
tayeru - axetivu
tayicu - axetivu
tayicu - sustantivu masculín
tayikistanu - axetivu
tayikistanu - sustantivu masculín
tayiku - axetivu
tayiquistanín - axetivu
tayiquistanu - axetivu
tayiquistanu - sustantivu masculín
tayón - sustantivu masculín
tayonada - sustantivu femenín
tayonazu - sustantivu masculín
tayu - sustantivu masculín
tayucar - verbu
tayucáu - axetivu
tayuela - sustantivu femenín
tayuelín - sustantivu masculín
tayuelu - sustantivu masculín
tayuezu - sustantivu masculín
taza - sustantivu femenín
tazada - sustantivu femenín
tazar - verbu
tazón - sustantivu masculín
tazoneru - axetivu
tazu - sustantivu masculín
tazuelu - sustantivu masculín

658 resultaos

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.