taquiar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
taquio
taquies
taquia
taquiamos
taquiáis
taquien
taquiaba
taquiabes
taquiaba
taquiábamos / taquiábemos
taquiabais / taquiabeis
taquiaben
taquié
taquiasti / taquiesti
taquió
taquiemos
taquiastis / taquiestis
taquiaron
taquiara / taquiare
taquiaras / taquiares
taquiara / taquiare
taquiáramos / taquiáremos
taquiarais / taquiareis
taquiaran / taquiaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
taquie
taquias / taquies
taquie
taquiemos
taquiéis
taquian / taquien
taquiara / taquiare
taquiaras / taquiares
taquiara / taquiare
taquiáramos / taquiáremos
taquiarais / taquiareis
taquiaran / taquiaren
taquiaré
taquiarás
taquiará
taquiaremos
taquiaréis
taquiarán
taquiaría
taquiaríes
taquiaría
taquiaríamos / taquiaríemos
taquiaríais / taquiaríeis
taquiaríen
Infinitivutaquiar
Xerundiutaquiando
Participiu
taquiáutaquiadataquiao
taquiaostaquiaes
Imperativutaquia
taquiái

Flexona como: falar

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana