OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

Palabres entamaes na lletra

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

na

nb

nc

nd

ne

nf

ng

nh

ni

nj

nk

nl

nm

nn

no

np

nq

nr

ns

nt

nu

nv

nw

nx

ny

nz

nabal - sustantivu masculín
ñabal - sustantivu masculín
nabaleru - sustantivu masculín
naberu - sustantivu masculín
ñaberu - sustantivu masculín
nabexa - sustantivu femenín
nabeyar - verbu
ñabiceru - sustantivu masculín
ñabiellu - sustantivu masculín
ñabina - sustantivu femenín
nabina - sustantivu femenín
nabiza - sustantivu femenín
ñabiza - sustantivu femenín
nableru - parte de locución
nabón - sustantivu masculín
ñabón - sustantivu masculín
nabu - sustantivu masculín
ñabu - sustantivu masculín
ñaca - interxección
nácara - sustantivu femenín
ñácara - sustantivu femenín
nacaráu - axetivu
nácare - sustantivu masculín
nácaru - sustantivu masculín
ñácaru - sustantivu masculín
nacencia - sustantivu femenín
ñacencia - sustantivu femenín
ñacenciu - sustantivu masculín
nacer - verbu
ñacer - verbu
nachu - axetivu
naci - axetivu
ñacida - sustantivu femenín
nacida - sustantivu femenín
naciellu - sustantivu masculín
naciente - axetivu
naciente - sustantivu masculín
ñaciente - sustantivu masculín
naciente - sustantivu femenín
nacimientu - sustantivu masculín
ñacimientu - sustantivu masculín
nación - sustantivu femenín
ñación - sustantivu femenín
nacional - axetivu
nacionalidá - sustantivu femenín
nacionaliegu - axetivu
nacionalismu - sustantivu masculín
nacionalista - axetivu
nacionalización - sustantivu femenín
nacionalizar - verbu
nacionalsocialismu - sustantivu masculín
nacionalsocialista - axetivu
nacismu - sustantivu masculín
nacíu - sustantivu masculín
ñacíu - sustantivu masculín
nacrar - verbu
nacre - sustantivu masculín
nada - Indefiníu
nada - alverbiu
ñada - Indefiníu
ñada - alverbiu
nadador - axetivu
ñadador - axetivu
ñadador - sustantivu masculín
nadador - sustantivu masculín
ñadadora - sustantivu femenín
nadadora - sustantivu femenín
nadal - sustantivu masculín
nadar - verbu
ñadar - verbu
nade - sustantivu masculín
nadria - sustantivu femenín
ñadu - sustantivu masculín
ñafar - verbu
ñáfite - axetivu
nafta - sustantivu femenín
naftalina - sustantivu femenín
ñagarriáu - axetivu
nagarriáu - axetivu
ñagarru - sustantivu masculín
ñagarrudu - axetivu
nagarrudu - axetivu
nagua - sustantivu femenín
naguar - verbu
naguchar - verbu
nah.ar - verbu
nah.ón - sustantivu masculín
nahua - sustantivu masculín
nahua - axetivu
náhuatl - sustantivu masculín
náhuatle - sustantivu masculín
naide - sustantivu
ñaide - sustantivu
nailon - sustantivu masculín
nainar - verbu
nairiar - verbu
ñal - sustantivu masculín
nalada - sustantivu femenín
ñalada - sustantivu femenín
nalar - verbu
ñalar - verbu
ñaleru - sustantivu masculín
naletiar - verbu
nalexar - verbu
ñalga - sustantivu femenín
nalga - sustantivu femenín
nalgada - sustantivu femenín
ñalgada - sustantivu femenín
nalgañu - sustantivu masculín
ñalgazu - sustantivu masculín
ñalgotazu - sustantivu masculín
ñalguetada - sustantivu femenín
nalguetada - sustantivu femenín
ñalguetazu - sustantivu masculín
nalguetiar - verbu
ñalguetiar - verbu
ñalguetu - axetivu
nalguetu - axetivu
nalíu - sustantivu masculín
ñalíu - sustantivu masculín
nalotiar - verbu
ñalotiar - verbu
ñalu - sustantivu masculín
ñam - interxección
namái - alverbiu
namái - conxunción
namás - conxunción
namás - alverbiu
ñame - sustantivu masculín
namibianu - axetivu
namibiu - axetivu
namoradizu - axetivu
namoramientu - sustantivu masculín
namorar - verbu
ñamorar - verbu
namoráu - sustantivu masculín
ñamoráu - sustantivu masculín
namoricar - verbu
ñamoricar - verbu
namoriscar - verbu
ñamoriscar - verbu
namorisquiar - verbu
ñaña - sustantivu femenín
nana - sustantivu femenín
ñáñaru - axetivu
nanchar - verbu
ñandú - sustantivu masculín
nangular - verbu
nania - sustantivu femenín
nanina - sustantivu femenín
nanismu - sustantivu masculín
naniu - sustantivu masculín
naniu - axetivu
nanómetru - sustantivu
nanopartícula - sustantivu
nanotecnoloxía - sustantivu
nanotecnolóxicu - axetivu
nanoteunoloxía - sustantivu
nanoteunolóxicu - axetivu
nantes - sustantivu femenín
nanu - sustantivu masculín
nanu - axetivu
ñañu - sustantivu masculín
napa - sustantivu femenín
napia - sustantivu femenín
ñapia - sustantivu femenín
ñapla - sustantivu femenín
napla - sustantivu femenín
napoleónicu - axetivu
napolitán - axetivu
napolitanu - axetivu
ñaque - interxección
naquel - ADJCONTR
naquél - PRONCONTR
ñarada - sustantivu femenín
naranxa - axetivu
naranxa - sustantivu masculín
ñaranxa - sustantivu masculín
naranxa - sustantivu femenín
ñaranxa - axetivu
ñaranxa - sustantivu femenín
naranxada - sustantivu femenín
naranxal - sustantivu masculín
ñaranxal - sustantivu masculín
naranxal - sustantivu femenín
naranxazu - sustantivu masculín
naranxeru - sustantivu masculín
naranxín - axetivu
naranxu - sustantivu masculín
ñarbaseru - sustantivu masculín
narbasu - sustantivu masculín
ñarbasu - sustantivu masculín
narboliar - verbu
narcadoriu - sustantivu masculín
narcisismu - sustantivu masculín
narcisista - axetivu
narcisu - sustantivu masculín
narcosis - sustantivu femenín
narcóticu - axetivu
narcóticu - sustantivu masculín
narcotizar - verbu
narcotraficante - sustantivu masculín/femenín
narcotraficar - verbu
narcotráficu - sustantivu masculín
nardu - sustantivu masculín
narenar - verbu
nargana - sustantivu femenín
narices - interxección
ñarigada - sustantivu femenín
narigada - sustantivu femenín
narigazu - sustantivu masculín
ñarigazu - sustantivu masculín
narigón - axetivu
ñarigón - sustantivu masculín
narigón - sustantivu masculín
narigu - sustantivu masculín
ñarigudu - axetivu
narigudu - axetivu
nariz - sustantivu
ñariz - sustantivu
ñarizada - sustantivu femenín
narizada - sustantivu femenín
ñarizar - verbu
narizar - verbu
ñarizazu - sustantivu masculín
narizón - axetivu
narizón - sustantivu masculín
ñarizón - sustantivu masculín
narizudu - axetivu
ñarizudu - axetivu
narniada - sustantivu femenín
narquiar - verbu
narquiáu - axetivu
ñarra - sustantivu femenín
narración - sustantivu femenín
narrador - sustantivu masculín
narrador - axetivu
narradora - sustantivu femenín
narrar - verbu
narrativa - sustantivu femenín
narrativu - axetivu
ñarru - axetivu
narru - sustantivu masculín
nartar - verbu
nasa - sustantivu femenín
ñasa - sustantivu femenín
ñasada - sustantivu femenín
nasada - sustantivu femenín
nasal - axetivu
nasalidá - sustantivu femenín
nasalización - sustantivu femenín
nasalizar - verbu
nasar - verbu
ñascar - verbu
nascote - sustantivu masculín
ñascu - sustantivu masculín
nasín - sustantivu masculín
ñasín - sustantivu masculín
nasoria - sustantivu femenín
ñasoria - sustantivu femenín
ñaspa - sustantivu femenín
naspa - sustantivu femenín
ñaspadera - sustantivu femenín
naspadera - sustantivu femenín
naspar - verbu
ñaspar - verbu
naspiar - verbu
ñaspiar - verbu
nasprina - sustantivu femenín
nasu - axetivu
nasu - sustantivu masculín
ñasu - sustantivu masculín
ñata - sustantivu femenín
nata - sustantivu femenín
natación - sustantivu femenín
natada - sustantivu femenín
ñatada - sustantivu femenín
natal - axetivu
natalidá - sustantivu femenín
natar - verbu
ñatar - verbu
natariegu - sustantivu masculín
natatoriu - axetivu
ñatear - verbu
ñatera - sustantivu femenín
natera - sustantivu femenín
nateru - sustantivu masculín
ñateru - sustantivu masculín
natielles - sustantivu femenín
nativu - axetivu
ñatu - axetivu
natu - axetivu
natura - sustantivu femenín
ñatura - sustantivu femenín
natural - axetivu
naturaleza - sustantivu femenín
naturalidá - sustantivu femenín
naturalismu - sustantivu masculín
naturalista - sustantivu femenín
naturalista - sustantivu masculín
naturalista - axetivu
naturismu - sustantivu masculín
naturista - axetivu
naufragar - verbu
náufragu - axetivu
naufraxu - sustantivu masculín
nauruanu - axetivu
náutica - sustantivu femenín
náuticu - axetivu
nautilu - sustantivu masculín
naval - axetivu
navarra - sustantivu femenín
navarroaragonés - axetivu
navarroaragonés - sustantivu masculín
navarru - sustantivu masculín
navarru - axetivu
navaya - sustantivu femenín
ñavaya - sustantivu femenín
ñavayada - sustantivu femenín
navayada - sustantivu femenín
navayáu - sustantivu masculín
ñavayáu - sustantivu masculín
navayazu - sustantivu masculín
ñavayazu - sustantivu masculín
navayera - sustantivu femenín
navayeru - sustantivu masculín
navayeru - axetivu
ñavayeru - sustantivu masculín
nave - sustantivu femenín
navegable - axetivu
navegación - sustantivu femenín
navegante - axetivu
navegar - verbu
navetu - axetivu
navexa - sustantivu femenín
naviana - sustantivu femenín
navidá - sustantivu femenín
ñavidá - sustantivu femenín
navidiegu - axetivu
ñavidiegu - axetivu
naviegu - axetivu
naviera - sustantivu femenín
navieru - sustantivu masculín
navieru - axetivu
navíu - sustantivu
naviya - sustantivu femenín
naviyal - sustantivu masculín
naviyu - sustantivu masculín
naxar - verbu
náyade - sustantivu femenín
nayenar - verbu
nayundes - alverbiu
nazarena - sustantivu femenín
nazarenu - sustantivu masculín
nazarenu - axetivu
nazarenu - sustantivu femenín
nazi - axetivu
nazismu - sustantivu masculín
ñazu - sustantivu masculín

359 resultaos

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.