OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

Palabres entamaes na lletra

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

aa

ab

ac

ad

ae

af

ag

ah

ai

aj

ak

al

am

an

ao

ap

aq

ar

as

at

au

av

aw

ax

ay

az

an - contracción
anabar - verbu
anabarrar - verbu
anabinar - verbu
anabiu - sustantivu masculín
anacarar - verbu
anachar - verbu
anaconda - sustantivu femenín
anacoreta - sustantivu
anacrar - verbu
anacráu - axetivu
anacrónicu - axetivu
anacronismu - sustantivu masculín
añada - sustantivu femenín
añadedura - sustantivu femenín
añader - verbu
añadera - sustantivu femenín
añadimientu - sustantivu masculín
añadir - verbu
añadíu - sustantivu masculín
añador - axetivu
anádromu - sustantivu masculín
anádromu - axetivu
añadura - sustantivu femenín
anaerobiu - axetivu
anáfora - sustantivu femenín
anafóricu - axetivu
añagar - verbu
anagnórisis - sustantivu
anagrama - sustantivu masculín
añal - axetivu
añal - sustantivu masculín
anal - axetivu
analar - verbu
añalar - verbu
analayar - verbu
analayeru - axetivu
anales - sustantivu masculín
analfabetismu - sustantivu masculín
analfabetu - axetivu
analiega - sustantivu femenín
añaliegu - axetivu
analís - sustantivu masculín
análisis - sustantivu masculín
analista - sustantivu masculín
analista - sustantivu femenín
analítica - sustantivu
analíticu - axetivu
analíu - axetivu
analizable - axetivu
analizador - axetivu
analizar - verbu
análogu - axetivu
analón - sustantivu masculín
analoxía - sustantivu femenín
analóxicu - axetivu
analxésicu - axetivu
analxésicu - sustantivu masculín
ananiáu - axetivu
añar - verbu
anaranxar - verbu
anaranxáu - axetivu
anarbasar - verbu
anarcosindicalismu - sustantivu
anarcosindicalista - axetivu
anarigar - verbu
anarigonar - verbu
anarizar - verbu
anarquía - sustantivu femenín
anárquicu - axetivu
anarquismu - sustantivu masculín
anarquista - axetivu
añarriáu - axetivu
anasar - verbu
anatema - sustantivu
anatemizar - verbu
anatoliu - axetivu
anatomía - sustantivu femenín
anatómicu - axetivu
anáu - sustantivu masculín
anaupar - verbu
anavayar - verbu
anazar - verbu
ancestral - axetivu
anchar - verbu
ancheza - sustantivu femenín
anchoa - sustantivu femenín
anchón - sustantivu masculín
anchor - sustantivu masculín
anchu - sustantivu masculín
anchu - axetivu
anchura - sustantivu femenín
anchurón - sustantivu masculín
ancina - sustantivu femenín
anción - sustantivu masculín
ancla - sustantivu femenín
anclar - verbu
anclazu - sustantivu masculín
ancleta - sustantivu femenín
anclón - sustantivu masculín
anda - interxección
anda - sustantivu femenín
andabarra - sustantivu femenín
andacia - sustantivu femenín
andada - sustantivu femenín
andadera - sustantivu femenín
andaderu - axetivu
andaderu - sustantivu masculín
andador - sustantivu masculín
andador - axetivu
andadura - sustantivu femenín
andagora - alverbiu
andái - interxección
andaina - sustantivu femenín
andalucismu - sustantivu masculín
andalucista - axetivu
andaluz - sustantivu masculín
andaluz - axetivu
andamiadura - sustantivu femenín
andamiar - verbu
andamiegu - axetivu
andamiu - sustantivu masculín
andana - sustantivu femenín
andancia - sustantivu femenín
andanciu - sustantivu masculín
andaniegu - axetivu
andanza - sustantivu femenín
andar - verbu
andar - sustantivu masculín
andaragüezu - sustantivu masculín
andaraz - sustantivu masculín
ándares - sustantivu femenín
andarica - sustantivu femenín
andariegu - axetivu
andarín - axetivu
andarín - sustantivu masculín
andarina - sustantivu femenín
andarivel - sustantivu masculín
andarón - sustantivu masculín
andarríos - sustantivu masculín
andáu - sustantivu masculín
andaz - sustantivu masculín
ande - alverbiu
ánde - alverbiu
andecha - sustantivu femenín
andechar - verbu
andelga - sustantivu femenín
andén - sustantivu masculín
andequiera - alverbiu
andeza - sustantivu femenín
andia - sustantivu femenín
andies - sustantivu
andín - axetivu
andiques - sustantivu femenín
andoleru - axetivu
andoliar - verbu
andolina - sustantivu femenín
andorga - sustantivu femenín
andorganu - axetivu
andorgar - verbu
andorgón - axetivu
andorranu - axetivu
andosca - sustantivu femenín
andoscu - sustantivu masculín
andoya - sustantivu femenín
andoyu - sustantivu masculín
andrán - sustantivu masculín
andraxáu - axetivu
andraxu - sustantivu masculín
andrayáu - axetivu
andrayu - sustantivu masculín
andrín - sustantivu masculín
andrinal - sustantivu masculín
andrineru - sustantivu masculín
andrinéu - sustantivu masculín
androcéntricu - axetivu
androcentrismu - sustantivu masculín
androcéu - sustantivu masculín
androide - sustantivu masculín
androide - axetivu
andromancia - sustantivu femenín
andrómina - sustantivu femenín
andróxenu - axetivu
andróxinu - axetivu
androxu - sustantivu masculín
androxu - sustantivu femenín
androya - sustantivu femenín
andrubial - sustantivu masculín
andrunu - sustantivu masculín
anduelu - parte de locución
anduques - sustantivu femenín
andurbiada - sustantivu femenín
andurbial - sustantivu femenín
andurbiar - verbu
andurrial - sustantivu masculín
andurriar - verbu
aneblar - verbu
añeblar - verbu
anécdota - sustantivu femenín
anecdotariu - sustantivu
anecdóticu - axetivu
aneciar - verbu
añeciar - verbu
anegociáu - axetivu
anegralar - verbu
añegralar - verbu
anegraláu - axetivu
anegratar - verbu
añegratar - verbu
anegratáu - axetivu
anegrazáu - axetivu
anegruzáu - axetivu
aneguyar - verbu
aneipada - sustantivu femenín
aneipar - verbu
aneldar - verbu
anélidu - sustantivu masculín
anélidu - axetivu
anellada - sustantivu femenín
anemia - sustantivu femenín
anémicu - axetivu
anemiu - axetivu
anemómetru - sustantivu masculín
aneñar - verbu
añeñar - verbu
anenar - verbu
aneñáu - axetivu
añer - parte de locución
añerar - verbu
añeru - axetivu
anestesia - sustantivu femenín
anestesiar - verbu
anestésicu - axetivu
anestésicu - sustantivu masculín
anestesista - sustantivu masculín
anestesista - sustantivu femenín
anéudota - sustantivu femenín
aneudóticu - axetivu
aneurisma - sustantivu
anexar - verbu
anexáu - axetivu
anexón - sustantivu femenín
anexonar - verbu
anexonismu - sustantivu masculín
anexonista - axetivu
anexu - sustantivu masculín
aneyadura - sustantivu femenín
aneyar - verbu
aneyu - axetivu
anfetamina - sustantivu
anfibiu - axetivu
anfiboloxía - sustantivu femenín
anfibolóxicu - axetivu
anfilanda - sustantivu femenín
anfiler - sustantivu femenín
anfileta - sustantivu femenín
anfileteru - sustantivu masculín
anfiteatru - sustantivu masculín
anfitrión - axetivu
anfitrión - sustantivu masculín
anfitriona - sustantivu femenín
anfonil - sustantivu masculín
ánfora - sustantivu femenín
angariellar - verbu
angarielles - sustantivu femenín
angaríes - sustantivu femenín
angariyada - sustantivu femenín
angariyador - axetivu
angariyar - verbu
angariyera - sustantivu femenín
angariyeru - sustantivu masculín
angariyes - sustantivu femenín
angaza - sustantivu femenín
angazada - sustantivu femenín
angazadura - sustantivu femenín
angazar - verbu
angazu - sustantivu masculín
anglicanismu - sustantivu masculín
anglicanu - axetivu
anglicismu - sustantivu masculín
anglicista - axetivu
anglista - axetivu
anglística - sustantivu femenín
angloamericanu - axetivu
anglofalante - axetivu
anglofilia - sustantivu femenín
anglófilu - axetivu
anglosaxón - sustantivu masculín
anglosaxón - axetivu
anglu - axetivu
anglu - sustantivu masculín
angola - sustantivu femenín
angolanu - axetivu
angora - sustantivu femenín
angradiada - sustantivu femenín
angreta - sustantivu femenín
anguaño - alverbiu
anguarina - sustantivu femenín
anguarón - sustantivu masculín
angüeña - sustantivu femenín
angüeñar - verbu
angüeñosu - axetivu
angüexa - sustantivu femenín
angüeza - sustantivu femenín
angüezna - sustantivu femenín
anguila - sustantivu femenín
anguilachu - sustantivu masculín
anguilanu - axetivu
anguiláu - axetivu
anguilera - sustantivu femenín
anguileru - sustantivu masculín
anguileru - sustantivu femenín
anguilu - sustantivu masculín
anguiñola - sustantivu femenín
angula - sustantivu femenín
angular - sustantivu masculín
angular - axetivu
angulosu - axetivu
ángulu - sustantivu masculín
anguñar - verbu
angustia - sustantivu femenín
angustiador - axetivu
angustiamientu - sustantivu masculín
angustiar - verbu
angustiosu - axetivu
anhídridu - sustantivu masculín
anía - sustantivu femenín
anialar - verbu
aniar - verbu
añicaderu - sustantivu masculín
añicar - verbu
aniciada - sustantivu femenín
aniciador - axetivu
aniciar - verbu
añiciar - verbu
aniciu - sustantivu masculín
añiclar - verbu
anidiador - sustantivu masculín
anidiadura - sustantivu femenín
anidiar - verbu
añidiar - verbu
aniella - sustantivu femenín
anielláu - axetivu
aniellu - sustantivu masculín
aniesgar - verbu
anigar - verbu
ánigu - sustantivu masculín
anil - parte de locución
ánima - sustantivu femenín
animación - sustantivu femenín
animador - axetivu
animadversión - sustantivu
animal - sustantivu masculín
animal - axetivu
animalada - sustantivu femenín
animalista - axetivu
animalizar - verbu
animar - verbu
anímicu - axetivu
animista - axetivu
animosu - axetivu
ánimu - sustantivu masculín
aninar - verbu
anión - sustantivu masculín
aniquilación - sustantivu femenín
aniquiladura - sustantivu femenín
aniquilamientu - sustantivu masculín
aniquilar - verbu
añiquín - sustantivu masculín
anís - sustantivu masculín
anisar - verbu
anisinos - sustantivu masculín
aniversariu - sustantivu masculín
anochar - verbu
anochecer - verbu
anodiar - verbu
anodín - axetivu
ánodu - sustantivu masculín
anogar - verbu
anomalía - sustantivu femenín
anómalu - axetivu
añoñar - verbu
anonimatu - sustantivu masculín
anónimu - axetivu
anónimu - sustantivu masculín
añorar - verbu
anorexa - sustantivu femenín
anoréxicu - axetivu
añoriar - verbu
anoriciar - verbu
añoriciar - verbu
anoriciu - sustantivu masculín
añoriciu - sustantivu masculín
anormal - axetivu
anormalidá - sustantivu femenín
anortáu - axetivu
anortexar - verbu
anotación - sustantivu femenín
anotadura - sustantivu femenín
anotamientu - sustantivu masculín
anotar - verbu
anovación - sustantivu femenín
añovada - sustantivu femenín
anovada - sustantivu femenín
anovador - axetivu
anovamientu - sustantivu masculín
anovar - verbu
anováu - sustantivu masculín
añováu - sustantivu masculín
anovulación - sustantivu femenín
anovulatoriu - axetivu
anoxadizu - axetivu
anoxar - verbu
anoxu - sustantivu masculín
añoya - sustantivu femenín
anoyar - verbu
anoyu - sustantivu masculín
añoyu - axetivu
añoyu - sustantivu masculín
anque - conxunción
anquilosamientu - sustantivu
anquilosar - verbu
ansí - alverbiu
ansia - sustantivu femenín
ansiedá - sustantivu femenín
ansina - alverbiu
ansina - interxección
ansiolíticu - sustantivu
ansiolíticu - axetivu
ansiosu - axetivu
antagónicu - axetivu
antagonismu - sustantivu masculín
antagonista - sustantivu masculín
antagonista - sustantivu femenín
antainar - verbu
antaño - alverbiu
antantanueche - alverbiu
antantayeri - alverbiu
antanueche - alverbiu
antárticu - axetivu
antayeri - alverbiu
ante - sustantivu masculín
ante - preposición
antebrazu - sustantivu masculín
antecedencia - sustantivu femenín
antecedente - sustantivu masculín
antecedente - axetivu
anteceder - verbu
antecesión - sustantivu femenín
antecesor - sustantivu masculín
antecesor - axetivu
antecesora - sustantivu femenín
antecoyer - verbu
antecu - axetivu
antediluvianu - axetivu
antelación - sustantivu femenín
antemanadamente - alverbiu
antemanar - verbu
antemediudía - sustantivu masculín
antemeudía - sustantivu masculín
antena - sustantivu femenín
antepar - sustantivu masculín
antepasada - sustantivu femenín
antepasáu - axetivu
antepasáu - sustantivu masculín
antepechu - sustantivu masculín
antepenúltimu - axetivu
anteponer - verbu
anteportada - sustantivu femenín
anteproyectu - sustantivu masculín
anteproyeutu - sustantivu
antepuertu - sustantivu masculín
antepuestu - axetivu
antera - sustantivu femenín
anterior - axetivu
anterioridá - sustantivu femenín
antes - alverbiu
antes - axetivu
antesala - sustantivu femenín
antesdanueche - alverbiu
antesdayeri - alverbiu
antever - verbu
anteviciu - parte de locución
antevíspora - sustantivu femenín
antiaereu - axetivu
antialérxicu - axetivu
antiamericanu - axetivu
antias - alverbiu
antiasmáticu - axetivu
antiasturianismu - sustantivu masculín
antiasturianista - axetivu
antiasturianu - axetivu
antibelicismu - sustantivu masculín
antibelicista - axetivu
antibélicu - axetivu
antibióticu - axetivu
antibióticu - sustantivu masculín
antiburgués - axetivu
anticadencia - sustantivu femenín
anticapitalista - axetivu
anticarru - axetivu
anticastrismu - sustantivu masculín
anticastrista - axetivu
anticatalán - axetivu
anticatalanismu - sustantivu masculín
anticatalanista - axetivu
anticiclón - sustantivu masculín
anticiclónicu - axetivu
anticipación - sustantivu femenín
anticipamientu - sustantivu masculín
anticipar - verbu
anticipatoriu - axetivu
anticipu - sustantivu masculín
anticlerical - axetivu
anticlericalismu - sustantivu masculín
anticlinal - sustantivu masculín
antícola - axetivu
anticompetitivu - axetivu
anticomunismu - sustantivu masculín
anticomunista - axetivu
anticonceición - sustantivu femenín
anticonceptivu - axetivu
anticonceutivu - axetivu
anticonstitucional - axetivu
anticonstitucionalidá - sustantivu femenín
anticonxelante - axetivu
anticorrupción - axetivu
anticrís - axetivu
anticrisis - axetivu
anticristianu - axetivu
anticristu - sustantivu masculín
anticuar - verbu
anticuaria - sustantivu femenín
anticuariu - sustantivu masculín
anticuáu - axetivu
anticuerpu - sustantivu masculín
antidéficit - axetivu
antidemócrata - axetivu
antidemocráticu - axetivu
antideportivu - axetivu
antidepresivu - axetivu
antidisturbios - axetivu
antídotu - sustantivu masculín
antidroga - axetivu
antieconómicu - axetivu
antieri - alverbiu
antiespañol - axetivu
antiespañolismu - sustantivu masculín
antiespeculación - axetivu
antifascismu - sustantivu masculín
antifascista - axetivu
antífona - sustantivu femenín
antifonal - sustantivu masculín
antiforme - axetivu
antifranquismu - sustantivu masculín
antifranquista - axetivu
antífrasis - sustantivu femenín
antigallegu - axetivu
antigalleguismu - sustantivu masculín
antigalleguista - axetivu
antigás - axetivu
antiglobalización - sustantivu
antiglobalización - axetivu
antiguadamente - alverbiu
antigualla - sustantivu femenín
antiguamente - alverbiu
antiguanu - axetivu
antigubernamental - axetivu
antigüedá - sustantivu femenín
antiguerra - axetivu
antiguos - sustantivu masculín
antiguu - axetivu
antihéroe - sustantivu masculín
antiheroína - sustantivu femenín
antiidentitariu - axetivu
antiislámicu - axetivu
antiislamismu - sustantivu masculín
antiislamista - axetivu
antillanu - axetivu
antilliberal - axetivu
antilliberalismu - sustantivu masculín
antilogaritmu - sustantivu masculín
antílope - sustantivu masculín
antimateria - sustantivu femenín
antimilitarismu - sustantivu masculín
antimilitarista - axetivu
antimisil - axetivu
antimisiles - axetivu
antimodernu - axetivu
antimonárquicu - axetivu
antimónicu - axetivu
antimoniu - sustantivu masculín
antimperialismu - sustantivu masculín
antimperialista - axetivu
antimusulmán - axetivu
antinacionaliegu - axetivu
antinacionalismu - sustantivu masculín
antinacionalista - axetivu
antinatural - axetivu
antinazi - axetivu
antinomia - sustantivu femenín
antinómicu - axetivu
antinorteamericanu - axetivu
antinuclear - axetivu
antión - sustantivu masculín
antiortodoxa - sustantivu femenín
antiortodoxu - axetivu
antioxidante - axetivu
antioxidante - sustantivu masculín
antioyos - sustantivu masculín
antipapa - sustantivu masculín
antiparres - sustantivu femenín
antipatía - sustantivu femenín
antipáticu - axetivu
antípoda - sustantivu masculín
antípoda - sustantivu femenín
antiquísimu - axetivu
antirrábicu - axetivu
antirracismu - sustantivu masculín
antirreformismu - sustantivu masculín
antirreformista - axetivu
antirrelixosu - axetivu
antirrepublicanu - axetivu
antirrevolucionariu - axetivu
antisemita - axetivu
antisemitismu - sustantivu masculín
antisépticu - sustantivu masculín
antisépticu - axetivu
antisistema - axetivu
antisocial - axetivu
antitabacu - axetivu
antiterrorista - axetivu
antítesis - sustantivu femenín
antitéticu - axetivu
antixenófobu - axetivu
antóloga - sustantivu femenín
antologar - verbu
antologáu - axetivu
antólogu - sustantivu masculín
antoloxía - sustantivu femenín
antolóxicu - axetivu
Antón - parte de locución
Antona - parte de locución
antonimia - sustantivu femenín
antonímicu - axetivu
antónimu - axetivu
antonomasia - sustantivu femenín
antonomásticu - axetivu
antorcha - sustantivu femenín
antoxadiegu - axetivu
antoxadizu - axetivu
antoxamientu - sustantivu masculín
antoxana - sustantivu femenín
antoxanu - sustantivu masculín
antoxar - verbu
antoxáu - axetivu
antoxón - axetivu
antoxu - sustantivu masculín
antracita - sustantivu femenín
antraciteru - axetivu
ántrax - sustantivu masculín
antroidar - verbu
antroidu - sustantivu masculín
antrópicu - axetivu
antropocéntricu - axetivu
antropocentrismu - sustantivu masculín
antropófagu - axetivu
antropofaxa - sustantivu femenín
antropoide - sustantivu masculín/femenín
antropoide - axetivu
antropóloga - sustantivu femenín
antropólogu - sustantivu masculín
antropoloxía - sustantivu femenín
antropolóxicu - axetivu
antropomórficu - axetivu
antropomorfu - sustantivu masculín
antropomorfu - axetivu
antroponimia - sustantivu femenín
antroponímicu - axetivu
antropónimu - sustantivu masculín
antropoxenia - sustantivu femenín
antropoxénicu - axetivu
antrotoponimia - sustantivu femenín
antrotopónimu - sustantivu masculín
antroxador - axetivu
antroxar - verbu
antroxeru - axetivu
antroxu - sustantivu masculín
antroyar - verbu
antroyu - sustantivu masculín
añu - sustantivu masculín
anual - axetivu
anualidá - sustantivu femenín
anuariu - sustantivu masculín
anubar - verbu
anublar - verbu
añublar - verbu
anubligar - verbu
anublinar - verbu
añublinar - verbu
anubreru - sustantivu masculín
anubrir - verbu
anudar - verbu
añudar - verbu
añudir - verbu
anueche - alverbiu
anuedador - axetivu
anuedadura - sustantivu femenín
anuedamientu - sustantivu masculín
anuedar - verbu
anulación - sustantivu femenín
anulador - axetivu
anular - verbu
anuncia - sustantivu femenín
anunciación - sustantivu femenín
anunciador - axetivu
anunciamientu - sustantivu masculín
anunciante - axetivu
anunciar - verbu
anunciu - sustantivu masculín
anuru - sustantivu masculín
anuru - axetivu
añusgamientu - sustantivu masculín
añusgar - verbu
anuyamientu - sustantivu masculín
anuyar - verbu
anuyu - sustantivu masculín
ánxel - sustantivu masculín
anxelical - axetivu
anxélicu - axetivu
anxelín - sustantivu masculín
anxelina - sustantivu femenín
anxina - sustantivu femenín
anxiva - sustantivu femenín
anzolada - sustantivu femenín
anzolar - verbu
anzoleru - axetivu
anzolón - axetivu
anzuelu - sustantivu masculín

739 resultaos

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.